ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (κωδ. 16)

Άξονας Προτεραιότητας (09) - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.

Τίτλος " Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία",
ΑΔΑ: ΩΝΖ87Λ7-ΥΧΚ

Τίτλος Προγράμματος για το ΚΔΗΦ του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ":
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.

Στόχοι της Πράξης:
  1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών
  2. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
  3. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Ενδιάμεση Έκθεση Διεπιστημονικής Ομάδας - Μάρτιος 2019

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» και το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ στον Πειραιά, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 λειτουργεί ως δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία». (αριθμ. Πρωτ. απόφ. Ένταξης 3926/18-04-2017)

Περισσότερα...

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Οριστικός Πίνακας Αιτούντων

Έπειτα από την 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα Διημέρευσης στα πλαίσια του Υποέργου: «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482, που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3926/18-4-2017 απόφαση ένταξης της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», κατά το χρονικό διάστημα 1η έως 19 Οκτωβρίου 2018, με δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως την 26η Οκτωβρίου 2018 και με δεδομένο πως δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, καταρτίζεται ο ΟΡΙΣΤΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ που ακολουθεί:
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων

Έπειτα από την 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα Διημέρευσης στα πλαίσια του Υποέργου: «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482, που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3926/18-4-2017 απόφαση ένταξης της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», κατά το χρονικό διάστημα 1η έως 19 Οκτωβρίου 2018,
υποβλήθηκαν συνολικά έξι (6) αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

Ο παρών Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Για υποβολή ενστάσεων, δίνεται προθεσμία έως την Παρασκευή 26/10/2018 και ώρα 13.00. Κατόπιν θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων. 

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
(Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό)
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
«Η ΑΡΓΩ»

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στον Πειραιά, του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου: «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002482από την ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
ΑΙΤΗΣΗ
για ένταξη σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης διάρκειας έως τον 7ο του 2020.

 Δικαιούχοι: άτομα με Νοητική Υστέρηση ή/και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, κάτοικοι Δήμου Πειραιά και όμορων Δήμων.

Οι αιτούντες θα ενταχθούν σε λίστα και με σειρά προτεραιότητας (που θα προκύψει από μοριοδότηση των αιτήσεων), θα κληθούν να καλύψουν μελλοντικές κενές θέσεις ωφελουμένων στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
από 02/10/2018 έως 19/10/2018, ώρα 13.00.

Πληροφορίες - επικοινωνία:
210 4200434 & 210 4210096 (κα Μ. Γεωργούλα, κος Π. Παπασωτηρίου) 9.00-15.00


Περισσότερα...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έπειτα από την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολής αιτήσεων ένταξης Δυνητικά Ωφελουμένων σε πρόγραμμα στα πλαίσια της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" με κωδικό ΟΠΣ 5002482 και του Υποέργου " ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ" που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 όπως αρχικά προβλεπόταν και την παράταση έως 15 Δεκεμβρίου 2017, υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και την κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των ισοψηφισάντων, καταρ΄τιστηκε ο παρακάτω ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ.

1. Ωφελούμενος/η Κ.Κ - 50 Μόρια
2. Ωφελούμενος/η Κ.Π. - 45 Μόρια
3. Ωφελούμενος/η Τ.Σ.Σ - 45 Μόρια
4. Ωφελούμενος/η Κ.Ε. - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω μη προσκόμισης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους (άτομα με νοητική αναπηρία ή/και αυτισμό), για την Πράξη: "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ" με Κωδ. ΟΠΣ 5002482, ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020, με καταληκτική ημερομηνία (κατόπιν παρατάσεως) την 15η Δεκεμβρίου 2017, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις με την παρακάτω ημερολογιακή σειρά:
Ωφελούμενος/η Τ.Σ. με αριθμ. Πρωτ. 100Λ΄/21-11-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Κ. με αριθμ. Πρωτ. 102Λ΄/23-11-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Π. με αριθμ. Πρωτ. 103Λ΄/15-12-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Ε. με αριθμ. Πρωτ. 104Λ΄/15-12-2017 

Κατά τον έλεγχο και τη μοριοδότηση των αιτήσεων, προέκυψε ο παρακάτω Προσωρινός Πίνακας Ωφελουμένων.

1η ΘΕΣΗ: Ωφελούμενος/η Κ.Κ. με αριθμ. Πρωτ. 102Λ΄/23-11-2017 (50 Μόρια)
2η ΘΕΣΗ: ισοψηφία (με 45 Μόρια) των ωφελουμένων Τ.Σ. με αριθμ. Πρωτ. 100Λ΄/21-11-2017 και Κ.Π. με αριθμ. Πρωτ. 103Λ΄/15-12-2017.
Η αίτηση του ωφελούμενου/ης Κ.Ε. με αριθμ. Πρωτ. 104Λ΄/15-12-2017, απορρίπτεται λόγω μη προσκόμισης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

Δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων έως την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 13:00.
 


3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό)
 ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
«Η ΑΡΓΩ»

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στον Πειραιά, του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου: «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002482από την ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

Δικαιούχοι: άτομα με Νοητική Υστέρηση ή/και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, κάτοικοι Δήμου Πειραιά και όμορων Δήμων.

Οι αιτούντες θα ενταχθούν σε λίστα και με σειρά προτεραιότητας (που θα προκύψει από μοριοδότηση των αιτήσεων), θα κληθούν να καλύψουν μελλοντικές κενές θέσεις ωφελουμένων στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017,

ώρα 13.00.


Περισσότερα...

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο